http://www.bkkdriving.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ระเบียบการสมัคร

 ครูผู้สอน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ bkk

บริการ

สถิติ

เปิดเว็บ25/06/2009
อัพเดท06/06/2020
ผู้เข้าชม1,639,066
เปิดเพจ2,426,505

ขั้นตอนการสอบขับรถยนต์แบบใหม่ ปี 2557

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบของขนส่ง

วันแรก : ยื่นเอกสารเพื่อจองวันอบรม (ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น.)

วันอบรม :

8.00 น. - 9.00 น.                           รับเรื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

9.30  น.                          รายงานตัวเข้าห้องอบรม      

10.00 น. - 12.00 น.                           อบรมช่วงที่หนึ่ง  2 ชั่วโมง                       

12.00 น. - 13.00 น.                          พักเที่ยง                                                  

13.00 น.                          อบรมช่วงที่สอง 2 ชั่วโมง   

15.00 น. - 16.30 น.                          ทดสอบข้อเขียน   50  ข้อ                       

ทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน จากวันที่ยื่นเรื่องวันแรก

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

- ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

- ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เช่น แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว ลำตัวพิการ หูหนวก

            เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้

หลักฐานประกอบคำขอการสอบเพื่อขออนุญาตมีใบขับขี่

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบสำเนา(หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมใบสำเนาที่ใช้แทนบัตรประชาชน)

2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ไม่เกิน 1 เดือน ที่รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

 

 ขั้นตอนการยื่นหลักฐานและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1.ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่

2.สอบสมรรถภาพทางร่างกาย มีดังต่อไปนี้

ทดสอบสายตาบอดสี

                         


ทดสอบสายตาทางลึก

                          


 ทดสอบสายตาทางกว้าง

                          


ทดสอบการใช้เท้า

                         


3.ทดสอบข้อเขียนหรือตอบคำถามจากโจทย์ (คำถามมี 50 ข้อ ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อขึ้นไป)

                         

วันสอบปฏิบัติขับรถ :

       4.1การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
1. ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
2. กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร
3. ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง

   4.2การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้เลือกทดสอบแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบที่ 1 ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแถวเดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถบวกกับอีก 50 เซนติเมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
แบบที่ 2 ให้ขับรถเดินหน้าถอยหลังเข้าช่องทางที่กำหนดซึ่งมีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ชน หรือปีนขอบทาง

   4.3การขับรถถอยหลังเข้าจอด
นำรถถอยหลังเข้าจอด โดยท้ายรถต้องตั้งฉากกับขอบทาง ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ปีน หรือไม่ตกขอบทาง แต่ให้ชนหรือเบียบขอบทางได้

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ 2522 แบ่งออกเป็น 10 ชนิดดังนี้

    
    ชนิดที่ 1     ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 1 ปี ได้แก่
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
                        - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

    ชนิดที่ 2     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้แก่
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีอายุ 1 ปี
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ  

    ชนิดที่ 3     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ได้แก่
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล มีอายุ 1 ปี
                        - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ  

  ชนิดที่ 4     ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีอายุ 1 ปี

  ชนิดที่ 5     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ มีอายุ 1 ปี

  ชนิดที่ 6     ใบอนุญาตขับรถจักรยนต์ ได้แก่
                        - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์   มีอายุ 1 ปี
                        - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ  

   ชนิดที่ 7     ใบอนุญาตขับรถบดถนน มีอายุ 3 ปี

  
ชนิดที่ 8     ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ มีอายุ 3 ปี

   ชนิดที่ 9     ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก(1) ถึง (8) เช่น รถใช้งานเกษตรกรรม มีอายุ 1 ปี

   ชนิดที่10    ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ มีอายุ 1 ปี

 

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

     ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ซีซีต้องมีอายุไม่ต่ำ กว่า 15 ปี บริบูรณ์)และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
     การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้มีลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ส่วนผู้มีลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี
    หลักฐานประกอบคำขอ
    1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย     2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
    3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
    4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม.   ซึ่งถ่ายไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป
             **กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON - IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน **
    ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการ     ดังนี้
    - ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใด ๆ
    - ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
    - ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ นครเจนิวา ค.ศ.1949
    - ใบอนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
    2. ทดสอบสายตาบอดสี
    3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก , รอบเช้า 8.00-9.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.
    4. เข้ารับการทดสอบสายตาบอดสีโดยให้อ่านสีในแผ่นทดสอบ
    5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
    6. เข้ารับการทดสอบขับรถ
    7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
    8. รอรับใบอนุญาต


การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะพร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ ์และต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปีหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณีอยู่แล้วตลอดจนต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
    การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้มีลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯให้ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ส่วนผู้มีลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด
หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี
    หลักฐานประกอบคำขอ
    1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
    หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปีหรือใบอนุญาตขับรถยนต์
    ส่วนบุคคลตลอดชีพหรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณี พร้อมภาพถ่าย
    2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่าย
    4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
    5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน
    ขั้นตอนดำเนินการ
    1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
    2. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
    3. รับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและประวัติอาชญากร แล้วนำไปยื่นยัง สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่  เพื่อจัดพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติต่อไป
    4. กรณีผู้ขอรับเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าโดยรับรองว่า ผู้ขอเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญามาก่อนแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือได้

    ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป
    หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้

โดยการทดสอบขับรถทุกชนิด (ยกเว้นรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบดถนน) ให้ทดสอบขับรถ จำนวน 3 ท่า จาก 7 ท่า

(ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบ) เมื่อสอบผ่านให้ถือเอกสารกลับไปยื่นเรื่องที่ส่งเอกสารขอใบอนุญาตตอนแรก

และรอคิวทำบัตรได้ทันที

 

ชนิดใบอนุญาต

ฉบับละ (บาท)

อายุใบอนุญาต (ปี)

1

  ค่าคำขอ

5

-

2

  ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

500

1

3

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

100

1

4

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

500

5

5

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

50

1

6

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

250

5

7

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

300

3

8

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

50

1

9

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

250

5

10

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนสาธารณะ

150

3

11

  ใบอนุญาตขับรถบดถนน

250

5

12

  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

250

5

13

  ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

100

-

14

  การแก้ไขรายการ

50

-

15

  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

200

-

16

  ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ

200

-

17

  ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร , ผู้บริการ

100

-

18

  ใบแทนใบอนุญาตผู้ประจำรถ

30

-

 

view
view