http://www.bkkdriving.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

ระเบียบการสมัคร

 ครูผู้สอน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ bkk

บริการ

สถิติ

เปิดเว็บ25/06/2009
อัพเดท06/06/2021
ผู้เข้าชม1,693,931
เปิดเพจ2,493,849

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

- ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

- ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เช่น แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว ลำตัวพิการ หูหนวก

            เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้

หลักฐานประกอบคำขอการสอบเพื่อขออนุญาตมีใบขับขี่

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบสำเนา(หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมใบสำเนาที่ใช้แทนบัตรประชาชน)

2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ไม่เกิน 1 เดือน ที่รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

 

 ขั้นตอนการยื่นหลักฐานและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1.ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่

2.สอบสมรรถภาพทางร่างกาย มีดังต่อไปนี้

ทดสอบการมองเห็นสี

                         


ทดสอบสายตาทางลึก

                          


 ทดสอบสายตาทางกว้าง

                          


ทดสอบการใช้เท้า

                         


3.ทดสอบข้อเขียนหรือตอบคำถามจากโจทย์ (คำถามมี 50 ข้อ ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อขึ้นไป)

                         

วันสอบปฏิบัติขับรถ :

       4.1การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
1. ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
2. กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร
3. ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง

   4.2การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้เลือกทดสอบแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
แบบที่ 1 ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแถวเดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถบวกกับอีก 50 เซนติเมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
แบบที่ 2 ให้ขับรถเดินหน้าถอยหลังเข้าช่องทางที่กำหนดซึ่งมีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ชน หรือปีนขอบทาง

   4.3การขับรถถอยหลังเข้าจอด
นำรถถอยหลังเข้าจอด โดยท้ายรถต้องตั้งฉากกับขอบทาง ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ปีน หรือไม่ตกขอบทาง แต่ให้ชนหรือเบียบขอบทางได้

 

ชนิดใบอนุญาต

ฉบับละ (บาท)

อายุใบอนุญาต (ปี)

1

  ค่าคำขอ

5

-

2

  ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

500

1

3

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

200

2

4

  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

500

5

5

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

100

2

6

  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

250

5

7

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

300

3

8

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

100

2

9

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

250

5

10

  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนสาธารณะ

150

3

11

  ใบอนุญาตขับรถบดถนน

250

5

12

  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

250

5

13

  ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

100

-

14

  การแก้ไขรายการ

50

-

15

  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

200

-

16

  ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ

200

-

17

  ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร , ผู้บริการ

100

-

18

  ใบแทนใบอนุญาตผู้ประจำรถ

30

-

 

view
view